Leveringsvoorwaarden bij opdracht

Bij het boeken van een shoot bij Catching Magic gaat u automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden.    

Uitvoering van de opdracht

Niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken zonder instemming van Catching Magic.   

De foto’s op www.catchingmagic.nl, facebook of instagram mogen alleen gebruikt worden door eigenaar Els Berghout.  

De opdrachtgever geeft Catching Magic toestemming om de foto’s te gebruiken voor promotiedoeleinden op internet (zoals blog/portfolio/social media) in drukwerk (zoals flyers/kaartjes) of ander promotiemateriaal. Voor de goede orde zal Catching Magic u tevoren laten weten wanneer de foto's geplaatst worden.  De privacy wordt gerespecteerd doordat er geen foto's geplaatst zullen worden met namen of tags, tenzij hier vooraf toestemming voor is gegeven. De opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. 

Wanneer de opdrachtgever beslist niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden dan dient hij/zij dit vooraf per e-mail of whatsapp kenbaar te maken.

Levering

Digitale bestanden met fotografische werken worden geleverd middels wetransfer. De digitale bestanden en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de klant.                                                                                

Op verzoek en tegen bijbetaling kunnen de foto's op een geheugenkaartje of stick worden geleverd. 

Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende bestanden  is ontvangen.  

Catching Magic biedt geen inzage in niet geleverde foto's.
Catching Magic bewaart de foto's tot 1 jaar na aflevering waarna ze worden vernietigd.   

Annuleringsvoorwaarden en opschorting

Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door Catching Magic.

Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail

Voor annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht:
* Tot 48 uur voor de reportage wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
* 24 uur of korter voor de reportage wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
Catching Magic is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren. Catching Magic zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is, is Catching Magic niet verplicht vervanging te regelen.    

Betalingsvoorwaarden

Alle prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van Catching Magic (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend. 

Catching Magic zal een digitale factuur verzenden, tenzij anders overeengekomen. Tevens kan de opdrachtgever het overeengekomen bedrag cash overhandigen of betalen middels een betaalapp na afloop van de fotoshoot. 
Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
De prijzen staan vermeld in euro’s. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen inclusief 21% BTW en exclusief reiskosten.
 

Indien Catching Magic bij niet tijdige betaling haar vordering tot incassering aan derden uit handen heeft gegeven, komen de incassokosten eveneens voor rekening van opdrachtgever. Deze incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 100,00. Tevens zullen eventuele gerechtelijke kosten vergoed dienen te worden door de opdrachtgever.  

Klachten

Uiteraard zal Catching Magic inspanning verrichten om klachten naar tevredenheid op te lossen. Ingediende klachten schorten de betalingsverplichting niet op. Klachten over fotoafdrukken worden niet aangenomen. Catching Magic stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan bv kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, etc.

Auteursrecht

Het is niet toegestaan de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Catching Magic.
Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij Catching Magic/Els Berghout. U heeft voor elke publicatie, in welke vorm dan ook, toestemming nodig van de fotograaf en is verplicht tot naamsvermelding zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet. Elk gebruik van een werk van Els Berghout dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Els Berghout. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Els Berghout, rekent Catching Magic drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

De foto’s blijven eigendom van Catching Magic. Het is niet toegestaan dat u digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Catching Magic.

 Aansprakelijkheid 

Catching Magic, Els Berghout, kan nooit en te nimmer aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of op het huisadres van de opdrachtgever. 

Catching Magic verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens de opnamen tot een minimum te beperken en zal altijd de veiligheid van een ieder in acht nemen. Catching Magic is niet aansprakelijk voor vertraging van levering als gevolg van storingen of vertragingen bij eigen apparatuur.

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden  

Catching Magic behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  

 Privacy & persoonsgegevens

Catching Magic zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan anderen. Deze website is beveiligd door Strato

E-mailen
Bellen